ၵပ်းသိုပ်ႇ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၸွမ်းၼင်ႇႁဵင်းလိၵ်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ

(+95) 959252163494
lktaisangha@gmail.com ,  info@laikha.org
http://www.facebook.com/LaiKha.org
www.laikha.org
ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ။


(ဢမ်ႇၼၼ်)

ထႅမ်လွၵ်းတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇဢေႃႈNo comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ