တူၺ်းမူတ်း (သဵၼ်ႈမၢႆ)

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

တူၺ်းမူတ်း (သဵၼ်ႈမၢႆ)

ၸိူဝ်းဢၼ်တၢင်ႇမႃး တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆတႂ်ႈၼႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ (တဵၵ်း- Ctrl+F သေတႅမ်ႈသွၵ်ႈႁႃ ဢၼ်သူၶႂ်ႈႁူႉၼၼ်ႉ လႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇယဝ်ႉ။) တဵၵ်းတူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ပႂ်ႉပၼ်ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ....

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ