ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁဝ်း

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁဝ်း

ၵႂၢမ်းၼမ်း

ၵၵၵၵၵၵ

လွင်ႈပဵၼ်မႃး

ၵၵၵၵၵၵ

ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ

ၵၵၵၵၵၵ

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း

ၵၵၵၵၵၵ

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ