ၶႅပ်းႁၢင်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(5) တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ-2019

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Mar 1, 2019

ၶႅပ်းႁၢင်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(5) တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ-2019

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ