ႁဵတ်းႁိူၼ်း ႁႂ်ႈဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇႁဵၻ်းၵျွင်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈမၢႆတွင်းပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝတ်ႉသႃႇသၼလႅင်းၶမ်း တႃႈလိူဝ်ႇ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Feb 8, 2019

ႁဵတ်းႁိူၼ်း ႁႂ်ႈဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇႁဵၻ်းၵျွင်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈမၢႆတွင်းပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝတ်ႉသႃႇသၼလႅင်းၶမ်း တႃႈလိူဝ်ႇ


No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ