ၶၢဝ်းတၢင်းလွင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵွင်းမူးလွႆငိုၼ်း မႃးထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ်

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Feb 15, 2019

ၶၢဝ်းတၢင်းလွင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵွင်းမူးလွႆငိုၼ်း မႃးထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ်

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ