ၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်ႈတေႇတင်ႈၵွင်းမူးလွႆငိုၼ်း

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Feb 14, 2019

ၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်ႈတေႇတင်ႈၵွင်းမူးလွႆငိုၼ်း


No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ