ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉသႃႇသၼလႅင်းၶမ်း၊ တႃႈလိူဝ်ႇ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Feb 10, 2019

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉသႃႇသၼလႅင်းၶမ်း၊ တႃႈလိူဝ်ႇNo comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ