ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း (7)ၸဝ်ႈ ပီ 2017-2018

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

May 4, 2018

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း (7)ၸဝ်ႈ ပီ 2017-2018

လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း (7) တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

လွင်ႈတၢင်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၶပ်းမၢႆ ပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း (7) တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
ပၢႆႉလိၵ်ႈ လႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ