မူႇပၵ်းပိူင်(မၢႆမီႈ) ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Feb 15, 2018

မူႇပၵ်းပိူင်(မၢႆမီႈ) ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈNo comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ