ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(2/3) တီႈၼမ်ႉႁူးၽြႃးထမ်ႈ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Feb 15, 2018

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(2/3) တီႈၼမ်ႉႁူးၽြႃးထမ်ႈ


ပပ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပူင်သွၼ်ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လႄႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး
ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ