ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Jan 12, 2018

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ

ထွမ်ႇထမ်းတြႃး
Professor Khammai Dhammasami ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃမိ "ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်"


No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ