ၽွၼ်းလီလႆႈလုမ်းလႃးတူၼ်ႈမႆႉထိူၼ်ႇပႃႇ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Jan 12, 2018

ၽွၼ်းလီလႆႈလုမ်းလႃးတူၼ်ႈမႆႉထိူၼ်ႇပႃႇ

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ DPhil (Oxford) ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး


No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ