Slide 1

ဝဵင်းၶမ်းလၢႆးၶႃႈ

ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ ၼင်လိၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်း ဢွၼ်တေႇတင်ႇယူႇသဝ်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် တေႃႇၵႂႃႇလုၵ်ႈသိုပ်ႇလၢၼ်ႁဝ်းၵေႃႈႁႂ်ႈမီးပိုၼ်းႁၢင်ႈလီ

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 2

ထုင်ႉၼႃးႁၢင်ႈလီ

တႆးမီးတီႈလႂ် ၼႃးမီးတီႈၼၼ်ႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၽၼ်ႈ သိုပ်ႇပၼ်ႈတႃႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်း သိုပ်ႇပုတ်ႈႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၵႂႃႇ

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 4

ၵွင်းမူးပေႃးရႃႇၼ

ၽႃႇသႃႇႁိူဝ်ႈႁိူင်း မိူင်းတႆးၵတ်းၸိုၼ်ႈ ၶိူဝ်းတႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸိူဝ်ႉတႆးမႂ်ႇသုင် ဢွၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်ၸုင်ၸၼ်ႁႂ်ႈၶိုတ်းလုမ်ႈၾႃႉ

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 5

ပၢႆးမေႃဢၢႆႇထီႇ(IT)

ဢၢႆႇထီႇၶိုတ်းတၼ်း ၵၢပ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ယႃႇၵုမ်ႇၼဵဝ်ၼိုၵ်း ဢွၼ်ၽိုၵ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇ ႁႂ်ႈၶႅၼ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈ

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 1 Image

Slide 1 Image

Slide 2 Image

Slide 2 Image

Slide 3 Image

Slide 3 Image

Slide 4 Image

Slide 4 Image

Slide 5 Image

Slide 5 Image

Service 1

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်းၼႃႈၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ

Service 2

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပိုၼ်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈပိုၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ

Service 3

ထမ်းတြႃး

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈထမ်းတြႃး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ

Service 4

ပပ်ႉလိၵ်ႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈပပ်ႉလိၵ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်

ပႆႇလႆႈၽိူမ်ႉၶေႃႈမုၼ်းသင်------

Joahna Smith

Joahna Smith

ၸဝ်ႈၶူးလူင်

- ပႆႇလႆႈတႅမ်ႈ -

ၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵ ၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵ

John Doe

John Doe

ၸဝ်ႈၶူးလူင်

- ပႆႇလႆႈတႅမ်ႈ -

ၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵ ၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵ

Robert Smith

Robert Smith

ၸဝ်ႈၶူးလူင်

- ပႆႇလႆႈတႅမ်ႈ -

ၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵ ၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵ

Joahna Doe

Joahna Doe

ၸဝ်ႈၶူးလူင်

- ပႆႇလႆႈတႅမ်ႈ -

ၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ၵၵၵ ၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵၵ ၵၵ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ပွႆးတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ


ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ

ပၵ်းပိူင်လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းဝေႇယႃႇဝိတ်ႉၸ တႃႇပူၵ်းပွင် ပုၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ

Parallax Image

Parallax Image

ၸုမ်ႈပၢင်ပွႆးပရိယၢတ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸုမ်ႈပၢင်ပွႆးပရိယၢတ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဝတ်ႉသႃႇသၼလႅင်းၶမ်း၊ တႃႈလိူဝ်ႇ

လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဝတ်ႉသႃႇသၼလႅင်းၶမ်း၊ တႃႈလိူဝ်ႇ

လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၸဝ်ႈယၼ်ႇၼ(ယွတ်ႈႁိူင်း) ဢၼ်ၵုမ်းထိမ်းဝႆႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၸဝ်ႈယၼ်ႇၼ(ယွတ်ႈႁိူင်း) ဢၼ်ၵုမ်းထိမ်းဝႆႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸုမ်ႈၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸုမ်ႈၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

Client Name 6

Client Name 6

ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇဢေႃႈ

Blog Background Image

Blog Background Image

3 Blog Posts

တႃႇႁႂ်ႈၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉ

Contact Background Image

Contact Background Image

ဢွင်ႈတီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇဢေႃႈ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ